П’ятниця, 1 Грудня, 2023
Бiльше

  На Хмельниччині ще одна парафія приєдналася до Православної Церкви України

  У не­ді­лю, 18 квіт­ня, пра­вос­лавна гро­ма­да се­ла Цві­то­ха, що у Ше­пе­тівсь­ко­му районі Хмельницької області, офі­цій­но покинула Московський патріархат і приєдналась до Пра­вос­лавної Цер­кви Ук­ра­їни. Мо­ва йде про па­ра­фі­ян міс­це­во­го хра­му на честь Па­рас­ке­ви П’ят­ни­ці, яко­му 120 ро­ків.

  Про це повідомляє видання “День за днем“.

  Про­цес пе­ре­хо­ду три­вав із січ­ня 2020 ро­ку. Як заз­на­чив нас­то­ятель отець Ми­ко­ла Бочкай, аби за­ре­єс­тру­ва­ти­ся гро­ма­да вит­ри­ма­ла чи­ма­ло вип­ро­бу­вань.

  До ос­таннього гро­ма­да пе­ре­бу­ва­ла у скла­ді РПЦ в Україні. Ра­ні­ше на збо­рах ві­ря­ни про­го­ло­су­ва­ли за змі­ну юрис­дикції, зго­дом во­ни вста­но­ви­ли на две­рях хра­му но­ві зам­ки і ор­га­ні­зу­ва­ли охо­ро­ну свя­ти­ні.

  «Мос­ковсь­кий пат­рі­ар­хат заб­рав усе з цер­кви, не за­ли­ши­ли ікон та, на­віть, жер­товни­ка ви­нес­ли. На­то­мість в при­мі­ще­ні хра­му нас­мі­ти­ли. На­ра­зі при­би­ра­ємо, го­ту­ємо­ся до свя­та Вхо­ду Гос­поднього в Єру­са­лим», —  роз­по­вів священник ПЦУ Ми­ко­лай.

  За його сло­ва­ми, вже ці­єї не­ді­лі 25 квіт­ня у цер­кві від­бу­деть­ся пер­ше бо­гос­лу­жін­ня.

  Не оми­ну­ла ува­гою пе­ре­хід і РПЦвУ, по­за­як на сай­ті «Пра­вос­лавная жизнь» та­кож опуб­лі­ку­ва­ли ін­форма­цію, по­си­ла­ючись на служителя Моспатріархату Ге­ор­гія Кі­мей­чу­ка. У РПЦвУ перехід до ПЦУ традиційно назвали «захопленням» і «гонінням».

  Варто зазначити, що на Хмельниччині до ПЦУ перейшли більше півсотні парафій РПЦвУ.

  Довідково: Се­ло Цві­то­ха вхо­дить до Ула­ша­нівсь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди Ше­пе­тівсь­ко­го району. У 1747 ро­ці в се­лі бу­ла збу­до­ва­на де­рев’яна цер­ква, яка не збе­рег­ла­ся до на­ших ча­сів. Інформації про те, що з нею ста­ло­ся, не­має. На су­час­но­му цер­ковно­му под­вір’ї є вму­ро­ва­ний хрест. Ста­ро­жи­ли ка­жуть, що на цьому міс­ці був прес­тол ста­ро­давньої цер­кви. В 1900 ро­ці бу­ло збу­до­ва­но но­ву цер­кву, в ім’я ве­ли­ко­му­че­ни­ці Па­рас­ке­ви. Цер­кву зве­ли в тра­ди­цій­но­му сти­лі ук­ра­їнсь­ко­го ба­ро­ко. Май­стри збу­ду­ва­ли храм так, що його вид­но з усіх кут­ків се­ла. На под­вір’ї хра­му є дав­ня мо­ги­ла од­но­го з нас­то­яте­лів Фи­ли­мо­на Уло­ви­ча.

  Найсвіжіше

  Популярне