Четвер, 6 Жовтня, 2022
Бiльше

  У селі на Шепетівщині парафія УПЦ МП доєдналась до ПЦУ

  Парафіяни с. Кустівці виявили бажання вийти з підпорядкування московської церкви та приєднатися до Православної Церкви України. Віряни рішенням більшості проголосували за перехід і отримали ключі від храму. Настоятель храму, єромонах УПЦ МП Ємельян переходити в ПЦУ не захотів.

  Про це повідомляє «Головний медіа Центр».

  На прохання парафіян, священник ПЦУ Андрій Моравський разом з протоієреєм Василем Павлюком та єромонахом отцем Ємельяном приїхали до с. Кустівці Полонської ТГ, для обговорення переходу церковної громади з УПЦ московського патріархату до Православної Церкви України.

  Отець Андрій Моравський за­ува­жив, що ре­лі­гій­на гро­ма­да мо­же пе­рей­ти ра­зом зі сво­їм свя­щен­ни­ком-нас­то­яте­лем. Аби лиш він за­ба­жав.

  «Ми усі є ук­ра­їн­ця­ми, од­ні­єю мо­вою роз­мовля­ємо. На­шою мо­вою ма­ємо і до Бо­га звер­та­ти­ся, то­му що мо­ва об’єд­нує. Як­що ви їде­те в ін­ші дер­жа­ви, то вчи­те їх­ні мо­ви, бо там вас лю­ди не бу­дуть ро­зу­мі­ти. Так са­мо і в нас є своя мо­ва, свої цін­ності, які ми ма­ємо бе­рег­ти і ша­ну­ва­ти. За них на­шу кра­їну, ді­тей за­раз і зни­щу­ють. Тіль­ки ко­ли наш на­род бу­де єди­ним у всьому, ми ско­рі­ше ви­же­не­мо цю ор­ду — лю­дей не­чес­ти­вих, які прий­шли нас зни­щи­ти», — ска­зав отець Ан­дрій.

  Для учас­ни­ків збо­рів — міс­це­вих жи­те­лів та свя­щенс­тва, в то­му чис­лі УПЦ МП, — зап­ро­по­ну­ва­ли спо­чат­ку об­го­во­ри­ти пе­ре­хід, то­ді склас­ти про­то­кол збо­рів та за­ре­єс­тру­ва­ти ре­зуль­та­ти го­ло­су­ван­ня. На жаль, нас­то­ятель хра­му не під­три­мав сво­їх па­ра­фі­ян у спра­ві пе­ре­хо­ду па­ра­фії до ПЦУ.

  По завершенні зборів свя­щен­ни­ки Пра­вос­лавної цер­кви Ук­ра­їни у хра­мі звер­ши­ли мо­ле­бень.

  «Ук­ра­їнсь­кий на­род ко­лись у кож­но­му се­лі мав ве­ли­кі хра­ми. Але їх зруй­ну­ва­ли ті, хто сьогод­ні вби­ває нас. Во­ни зруй­ну­ва­ли не ли­ше цер­кву, а й ві­ру у сер­ці ук­ра­їн­ців. Сьогод­ні я ві­таю усіх при­сут­ніх з при­єд­нанням до Пра­вос­лавної Цер­кви Ук­ра­їни. Це наш спіль­ний ма­лень­кий крок до пе­ре­мо­ги. Ми ні в ко­го ні­чо­го не за­би­ра­ємо, а своє по­вер­та­єть­ся до сво­го», — до­дав бла­го­чин­ний Ан­дрій Мо­равсь­кий.

  Дивіться карту переходів на нашому сайті. Нагадаємо, раніше на Чернігівщині до ПЦУ приєдналась парафія УПЦ МП.

  Найсвіжіше

  Популярне