Середа, 29 Вересня, 2021
Бiльше

  У Шепетівському священик РПЦвУ хоче привати­зувати недільну школу — селяни проти цього

  25 трав­ня від­бу­ли­ся збо­ри гро­ма­ди у се­ли­щі По­нін­ці, що у Шепетівському районі, для  об­го­во­рен­ня пи­тан­ня про законність пе­ре­да­чі в при­ват­ну влас­ність священникові Московського патріархату зе­мель­ної ді­лян­ки та жит­ло­во­го бу­дин­ку бі­ля цер­кви свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка і ці­ли­те­ля Пан­те­лей­мо­на.

  Про це повідомляє День за днем.

  Як заз­на­чи­ла од­на з учас­ниць зіб­рання Га­ли­на Друзь, ці приміщення не мають переходити у власність РПЦвУ.

  «Лю­ди вва­жа­ють що пи­тан­ня не­до­реч­не і Цер­ква, зем­ля і при­мі­щен­ня не­діль­ної шко­ли по­вин­ні бу­ти влас­ністю всі­єї гро­ма­ди, а не од­ні­єї лю­ди­ни. Пот­рібно по­ду­ма­ти що ми зали­ши­мо сво­їм ді­тям і вну­кам», – сказала вона і нагадала, що це Цер­ква Мос­ковсь­ко­го Пат­рі­ар­ха­ту.

  Галина Друзь розповіла, що по цьому пи­тан­ню священника РПЦ під­три­ма­ли жи­те­лі району Май­дан, які при­їха­ли на збо­ри. «Про­те крім його за­хис­ни­ків з при­хо­ду ніх­то не під­три­мав його в цьому пи­тан­ні».

  «Лю­ди вис­ту­па­ли, що це май­но гро­ма­ди, цей бу­ди­нок, не­діль­на шко­ла бу­ду­ва­лась на кош­ти і си­ла­ми лю­дей всього се­ли­ща і кар­тонно-па­пе­ро­вої фаб­ри­ки. Ве­ли­ку до­по­мо­гу в бу­дів­ниц­тві на­да­вав був­ший ди­рек­тор КПФ Квась­ко М. З. І бу­ді­вель­ни­ми ма­те­рі­ала­ми і гро­ши­ма. Ще пот­рібно вра­ху­ва­ти, що се­лищ­на ра­да ви­ді­ли­ла для сім’ї ба­тюш­ки Дмит­ра при­мі­щен­ня ко­лишньої ап­те­ки, в яко­му мо­же про­жи­ва­ти 2 сім’ї. За­раз в при­мі­щен­ні пе­рек­ри­то дах ме­та­ло­че­ре­пи­цею, пос­тавле­ні ме­та­лоп­ласти­ко­ві вік­на, зроб­ле­на ви­со­ка за­го­ро­жа з цег­ли. Сім’я ба­тюш­ки: два до­рос­лих си­на, він і ма­туш­ка», – зазначила пані Галина.

  Під час об­го­во­рен­ня се­лищ­но­му го­ло­ві на­да­ли ре­зуль­та­ти опи­ту­ван­ня жи­те­лів се­ли­ща що­до цього пи­тан­ня у Фейсбуці: «За» — 23, «Про­ти» — 381, «Ут­ри­ма­ли­ся» — 9».

  Те­пер ви­рі­шу­ва­ти бу­дуть де­пу­та­ти се­лищ­ної ра­ди на се­сії. А жи­те­лі гро­ма­ди спо­ді­ва­ють­ся, що во­ни під час го­ло­су­ван­ня візь­муть до ува­ги їх­ню дум­ку.

  Найсвіжіше

  Популярне