Четвер, 26 Травня, 2022
Бiльше

  На Хмельниччині священник «УПЦ» МП вивіз із церкви навіть престол після того, як парафія приєдналась до ПЦУ

  На­пе­ре­дод­ні, 5 трав­ня, не­ве­лич­ка сіль­ська ре­лі­гій­на гро­ма­да у селі Бейзими Хмельницької області зро­би­ла та­кож свій вне­сок у пе­ре­мо­гу над во­ро­гом, вий­шов­ши з під­по­ряд­ку­ван­ня мос­ковсь­ко­го пат­рі­ар­ха­ту, при­єд­на­лась до Пра­вос­лавної Цер­кви Ук­ра­їни.

  Про перехід парафії по­ві­до­мив бла­го­чин­ний ПЦУ Во­ло­ди­мир Ко­валь­чук: «На жаль, міс­це­вий свя­ще­нник не тіль­ки не під­три­мав гро­ма­ду, а ще й на пе­ре­дод­ні ви­віз з хра­му все, що мож­на бу­ло. На­віть свя­тий прес­тол, який по­ви­нен бу­ти у хра­мі не­по­руш­ним. Прик­ро за та­ких пас­ти­рів, які по­вин­ні ду­шу свою пок­ласти за сво­їх лю­дей, а на­то­мість їх об­кра­да­ють».

  Для під­тверджен­ня, що сіль­ська цер­ква ни­ні спус­то­ше­на, свя­щен­ник опуб­лі­ку­вав ві­део, на яко­му вид­но, що з при­мі­щен­ня свя­ти­ні ви­но­сять ре­чі.

  Є й світ­ли­ни внут­рішніх при­мі­щень хра­му, які па­ра­фі­яни зро­би­ли піс­ля збо­рів. На них вид­но, що від ко­лишнього цер­ковно­го на­чин­ня ли­ши­ли тіль­ки дві по­су­ди­ни для зго­рі­лих сві­чок.

  Нагадаємо, подібний випадок стався і в Боярці, де парафія приєдналась до ПЦУ. Загалом до ПЦУ з початку повномасштабної війни перейшло понад 170 парафій. ДФУ запустив інтерактивну карту переходів.

  До­від­ко­во: Бей­зи­ми — се­ло в Сах­но­вець­кій те­ри­то­рі­аль­ній гро­ма­ді Ше­пе­тівсь­ко­го району. На­се­лен­ня ста­но­вить близь­ко 250 осіб. Вва­жа­єть­ся, що се­ло зас­но­ва­не у 1850 ро­ці. По­руч у Ве­ли­ких Бей­зи­мах на­ро­див­ся ри­мо-ка­то­лиць­кий ду­хів­ник, свя­тий спо­від­ник і мі­сі­онер Ян Бей­зим (1850–1912). Ві­до­мий сво­єю ре­лі­гій­ною мі­сі­єю на Ма­да­гас­ка­рі. 13 жов­тня 2012 ро­ку поб­ли­зу се­ла, на міс­ці ко­лишнього дво­ру шлях­ти­чів Бей­зи­мів ос­вя­че­но кап­личку в пам’ять бла­жен­но­го от­ця Яна Бей­зи­ма.

  Найсвіжіше

  Популярне