Середа, 24 Липня, 2024
Бiльше

  Вітання Вселенського патріарха Варфоломія з нагоди Дня Незалежності України

  Вселенський патріарх Варфоломій І привітав українців з нагоди державного свята – Дня Незалежності України. Його Всесвятість наголошує, що за чверть століття після проголошення політичної незалежності Україна здобула і релігійну незалежність, отримавши Томос про автокефалію.
  Переклад на українську мову здійснив Cercvarium.

  Вселенський патріархат

  Привітання Його Всесвятості Вселенського патріарха Варфоломія

  до 29-го Дня незалежності України

  24 серпня 2020 року

  У цей день ми щиро вітаємо благочестивий український народ з 29-ю річницею проголошення незалежності Української Держави. Історія пов’язала Україну та Вселенський патріархат ще за давніх часів Київської Русі. Наприкінці Х століття Рівноапостольний Святий князь Володимир і справді шукав тої віри, яка могла б об’єднати його народ і дарувати йому мир і справедливість, а також надію на вічне життя. І він знайшов, що шукав, завдяки своїм посланцям, в Константинополі, у Святій Софії, базиліці Божественної Мудрості, де вони відвідали святі служби і не могли зрозуміти, чи є вони на Небі чи на землі. Тоді Святий Володимир і прийняв рішення щодо християнізації свого народу, прийнявши святе хрещення від ієрархів та священнослужителів Святої та Великої Церкви Христа, які прибули з Константинополя. Таким чином, Вселенський престол став Церквою-матір’ю для українського народу, а його християнізація привнесла християнські цінності в суспільство та здійняла рівень його цивілізованості завдяки літературі, мистецтву та освіті.
  Відтоді минуло тисячоліття, тисячоліття багатої, але часом і страшної ​​історії, протягом якої Церква-мати завжди була поруч боголюбивим українським народом, призначаючи її ієрархів, благословляючи її лідерів, освічуючи її господарів і спрямовуючи свої молитви її віруючим. До кінця особливо трагічного XX століття, відзначаючи тисячоліття християнізації Київської Русі, на український народ зійшло благословення відновити свою таку жадану незалежність від радянської атеїстичної держави, від якої вони отримали стільки страждань. І після більш ніж чверті століття політичної незалежності благочестивим православним вірянам України Вселенський престол дарував право на власну автокефальну Церкву.
  У день незалежності ми бажаємо, щоб боголюбивий український народ завжди пам’ятав про віру своїх предків, як сказано про це у Посланні до Євреїв: «Пам’ятайте наставникiв ваших, якi проповiдували вам слово Боже, i, дивлячись на кончину життя їхнього, наслiдуйте вiру їхню», з тим, щоб Українська Держава процвітала у мирі та справедливості, в любові та єдності, у сподіванні таким чином на Царство Небесне.
  З цим розумінням даруємо всім вам – і цивільній, і церковній владі, і христолюбним збройним силам, і медичним співробітникам, і освітянам та всім громадянам доброї волі -наше патріарше благословення, бажаючи всім «усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил» (Якова 1:17) для процвітання та спасіння нашого любого українського народу.

  Англійською мовою

  ECUMENICAL PATRIARCHATE

  Greeting of His All-Holiness

  Ecumenical Patriarch Bartholomew

  for the 29th Independence Day of Ukraine

  24 August 2020

  On this day, we cordially greet the pious Ukrainian people with the 29th anniversary of the declaration of the independence of the Ukrainian State. History has bound Ukraine and the Ecumenical Patriarchate since the times of Kyivan Rus’. Indeed, at the end of the 10th century, the Holy Prince Vladimir, Equal to the Apostles, was searching for a faith that could unite his people and give them peace and justice, as well as hope for eternal life. He found it, through his legates, in Constantinople, at Saint Sophia, the basilica of the Divine Wisdom, where they attended the holy services and did not know, whether they were in Heaven or on earth. Saint Vladimir took then the decision to Christianize his people, receiving the holy baptism from hierarchs and clergy of the Holy and Great Church of Christ who came from Constantinople. Thus, the Ecumenical Throne became the Mother Church of the Ukrainian people, and its Christianization brought Christian values to the society and elevated its civilization through letters, art and education.
  A millennium has passed since then, a millennium of a rich, but sometimes dreadful, history, throughout which the Mother Church has always accompanied the God-loving Ukrainian people, appointing her hierarchs, blessing her leaders, educating her masters, and praying for her faithful. By the end of the particularly tragic 20th century, having celebrated the millennium of Christianization of Kyivan Rus, the Ukrainian people were blessed to recover their so-desired independence from the Soviet atheistic state, from which they had suffered so much. And after more than a quarter of century of political independence, the pious Orthodox faithful of Ukraine were granted by the Ecumenical Throne to have their own autocephalous Church.
  On this day of independence, we wish that the God-loving Ukrainian people eternally remember the faith of their forefathers, as suggested by the Epistle to the Hebrews, where it is said: “Remember your leaders, who spoke the word of God to you; consider the outcome of their way of life and imitate their faith”, so that the Ukrainian state may flourish in peace and justice, in love and unity, thus anticipating the Kingdom of Heaven.
  In this perspective, we bestow on you all – civil and ecclesiastical authorities, Christ-loving armed forces, members of the medical team, educators, and all citizens of good will – our patriarchal blessing, wishing you all “every good thing given and every perfect gift from above, coming down from the Father of lights” (James 1:17) for the prosperity and salvation of our beloved Ukrainian people.

  Найсвіжіше

  Популярне